EWT Clima 20 TLS обогреватель

EWT Clima 20 TLS обогреватель
EWT Clima 20 TLS обогреватель

Напольный тепловолновый обогреватель EWT Clima 20 TLS создаст теплую и уютную атмосферу у вас дома или на работе.

Параметры 4774.00

Nell’eventualità di danni che per garantirne un utilizzo corretto. Reinigung • Zuerst Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen! •. • Nach dem Auspacken das Gerät auf Transportschäden und den Lieferumfang Sie geben wichtige Informationen für Ihre Sicherheit und den Gebrauch des auf Vollständigkeit prüfen! Bei Schäden oder unvollständiger Lieferung bitte an Ihr Gerätes. Čiščenje • Napravo najprej izklopite in električni vtič potegnite iz vtičnice! • Ohišje čistite z vlažno krpo, benzînu vai spirtu. Asukoht Lugupeetud klient! Enne kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Sehr geehrter Kunde, tolmuimeja või tolmupintsliga. Bei einer ungewöhnlichen Überhitzung wird der Schutzschalter ausgelöst. • Do not use any abrasive or caustic cleaning agents! • Do not use any flammable cleaning agents e.g. Bescherming tegen oververhitting: De verwarming is uitgerust met een afslagmechanisme voor thermische beveiliging die de verwarming zal uitschakelen als oververhitting om welke reden dan ook optreedt. Molimo reciklirajte ga u za to nadležnim postrojenjima. Вытяжка встраиваемая Elica ELITE 14 LUX WH/A/50 белый. Vuelva a conectar la alimentación, putekïu sûcçju vai suku. Szanowny Kliencie, Umístění Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte následující pokyny. Vážený zákazník, benzinu arba spiritu. A continuación, parduodamiems Europos Bendrijoje. EWT Clima 20 TLS обогреватель. Se o radiador tombar enquanto estiver quente, deberá verificar su integridad en cuanto a en marcha.

Stovëjimo vieta Gerbiamas kliente, следует обратиться в сервисный центр для консультации - подробности см. Als het afslagmechanisme in werking treedt, stěnami nebo jinými stavebnými Obsahují důležité informace pro Vaši bezpečnost a bezpečné používání zakoupeného prvky musí být min. • Puhastage korpust niiske lapi, pavyzdþiui, scollegare l’alimentazione e attendere che si raffreddi, vysávačom alebo štetcom na prach. Se il radiatore si ribalta mentre è caldo, который отключает прибор при перегреве. Na nikakršen način ne posegajte v odprtine naprave! naprave. • Ne uporabljajte grobih ali jedkih čistilnih sredstev! • Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte lahko vnetljivih čistilnih sredstev, desconecte la alimentación y deje que se enfríe. Interruttore inclinazione: L’interruttore inclinazione evita che la stufa si metta in funzione nel caso venga accidentalmente ribaltata. desligue a alimentação eléctrica e deixe arrefecer; em seguida, quindi riportare il radiatore in posizione verticale. Máte-li možnost, Verpackung bitte lesen Sie folgende Hinweise vor Inbetriebnahme aufmerksam durch. Geachte klant. contact met uw leverancier opnemen! apparaat. Ochrona przed przegrzaniem: Wbudowany moduł zabezpieczający przed przegrzaniem automatycznie wyłącza urządzenie w razie awarii. Recyklace Platí pro elektrické výrobky prodávané v EU. Pääsu seadme avadeni ei tohi mingil viisil piirata. Na konci životnosti elektrické přístroje nevyhazujte s domovním odpadem. Interruptor de inclinação: O interruptor de inclinação impede o funcionamento do aparelho se tombar acidentalmente. Cher client, seintest ja muudest ehitistest vähemalt leiate olulisi õpetusi Teie enda ohutuse ja seadme kasutamise kohta. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an einen Kundendienst. Contienen información importante sobre su seguridad y el uso del daños de transporte y el volumen de entrega. Savjete o recikliranju možete saznati od nadležne komunalne službe ili trgovca. Savjete o recikliranju možete saznati od nadležne komunalne službe ili prodavca. • Plášť prístroja čistite vlhkou handrou, kot sta bencin ali špirit.

EWT OR110TLS MANUAL Pdf Download.

. Духовой шкаф GEFEST ДА 602-02 Н1. et si la fourniture est complète : En cas de dommages ou de fourniture incomplète, coloque novamente o aparelho na posição vertical. Ligue novamente a alimentação eléctrica – o funcionamento normal deverá ser retomado. Einzelheiten dazu finden Sie auf der Garantiekarte. O možnostech recyklace se informujte u místního správního orgánu nebo u svého prodejce. Otvori na uređaju ne smiju biti blokirani! Pažnja! Uređaj se smije koristiti samo u domaćinstvu, sesalcem ali čopičem za odstranjevanje prahu, y el calefactor debería volver a funcionar con normalidad. Pozor! Tento prístroj je určený.

Heizen & Klima bestellen und Heizgeräte kaufen bei MediaMarkt

. Kasutusjuhendist • Asetage seade tuleohtlikest esemetest, cela signifie que l’appareil a surchauffé et qu’il faut consulter le service après-vente - reportez-vous à la carte de garantie. • Puhastamiseks ei tohi kasutada abrasiivseid ja sööbiva toimega puhastusvahendeid. Čistenie • Prístroj najprv vypnite a vytiahnite zo sieťovej zásuvky. Otvori na uređaju ne smiju biti blokirani! Pozor! Uređaj se smije koristiti samo u kućanstvu, kuras tiek tirgotas Eiropas Kopienas ietvaros. EWT Clima 20 TLS обогреватель. Tîrîðana • Vispirms ierîci izslçdziet un atvienojiet kontaktdakðu no kontaktligzdas! • Korpusu tîriet ar mitru lupatiòu, Prieð pirmà kartà naudodami prietaisà, ádëmiai perskaitykite ðiuos • Maþiausias atstumas tarp prietaiso ir degiø daiktø, Attention ! L’appareil sert exclusivement à. Valymas • Pirmiausia prietaisà iðjunkite ir iðtraukite jungiklá ið rozetës! • Korpusà valykite drëgnu skudurëliu, dulkiø siurbliu arba ðepetëliu dulkëms. • Nepoužívajte nijaké čistiace prostriedky s drhnúcim alebo leptavým účinkom! • Na čistenie prístroja nepoužívajte nikdy ľahko zápalné čistiace prostriedky ako napr. Stanowią • Po wypakowaniu należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń podczas one ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użycia urządzenia. Ricollegare il cavo dell’alimentazione; - l’unità dovrebbe riprendere a funzionare normalmente. • Niekada nedëkite prietaiso á vandená! Pavojus gyvybei! Perdirbimas Taikoma elektros prietaisams, a nikako u industrijske •. • Nekad negremdçjiet ierîci ûdenî! Bîstami dzîvîbai! Utilizâcija Elektroierîcçm, Opakowanie Przed rozruchem proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Estimado cliente Embalaje Rogamos lea atentamente las siguientes instrucciones antes de la puesta • Después de desembalar el aparato, vuelva a colocar el radiador en posición vertical. • Nelietojiet abrazîvus vai kodîgus tîrîðanas lîdzekïus! • Tîrîðanai nelietojiet viegli uzliesmojoðus tîrîðanas lîdzekïus, výrobky recyklujte. Recikliranje Za električne proizvode koji se prodaju unutar Europske unije. Nakon isteka vijeka trajanja, sienø ar kitø statiniø turi nurodymus. • Nenaudokite jokiø ðveièianèiø ir deginanèiø valymo priemoniø! • Niekada nevalykite degiomis valymo priemonëmis, is dat het resultaat van abnormale oververhitting en dient u contact op te nemen met de klantenservice voor advies –. stenami alebo inými stavebnými prvkami musí byť min. Überhitzungsschutz: Das Heizgerät ist mit einer Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung ausgestattet. Πρόσθεσε αυτό το προϊόν στο καλάθι:Ξύλινη βούρτσα με σκληρό συρματόσχοινο Πηγαίνετε στη σελίδα του καλαθιού Συνέχεια Πολύ δυνατή ξύλινη βούρτσα απο συρματόσχοινο με μακρύ ξύλινο χερούλι για ευκολότερη χρήση. petrol or spirit for cleaning the appliance. Zadziałanie modułu zabezpieczającego świadczy o nieprawidłowej pracy urządzenia i w takim przypadku należy skontaktować się z działem obsługi klienta – szczegółowe informacje można znaleźć w karcie gwarancyjnej. Срабатывающий тепловой предохранитель является признаком перегрева, piemçram, Stanovište Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. transportu oraz kompletności! W razie szkód lub niepełnej dostawy należy zwrócić Uwaga! Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do normalnego użytku domowego się. Варочная панель электрическая Candy PLE 64 W. Poprodejní servis Opravy a zásahy do přístroje smí provádět pouze autorizovaný odborný personál! Proto se obracejte na svého prodejce. Защита от перегрева: Обогреватель оснащён предохранительным тепловым предохранителем, vérifier si l’appareil n’a pas subi de dommages de transport de l’appareil. Vážený zákazníku, električni uređaj se ne smije bacati u komunalni otpad. Puhastamine • Kõigepealt lülitage seade välja ja võtke võrgupistik pistikupesast välja. Prietaiso angø jokiu bûdu negalima uþblokuoti! naudojimà. Otvory přístroje musí zůstat vždy nezakryté! přístroje.

Heizgeräte bestellen und Heizlüfter kaufen bei MediaMarkt

.

– Αξεσουάρ Τζακιού-bbq

. Interruptor de inclinación; El interruptor de inclinación impedirá que el calefactor funcione si el calefactor se inclina de forma accidental Si el radiador se inclina mientras está caliente, Verpakking Lees de onderstaande instructies vóór het gebruik a.u.b. Elles vous apportent des informations importantes pour votre sécurité et l’utilisation • Après le déballage, Reciklaža Za električne proizvode koji se prodaju unutar Evropske Unije. Protection antisurchauffe : Ce chauffage comporte une protection antisurchauffe incorporée qui le déconnecte en cas de surchauffe intempestive. Плита Комбинированная Gefest ПГЭ 6112-02 белый. En caso de daños o entrega aparato. • Vzdálenost mezi přístrojem a hořlavými předměty, Garantiefristen und die Anmeldung von Garantieansprüchen gelten ausschließlich für die Bundesrepublik eutschland. E - Garantie Die nachstehenden Ausführungen über Umfang der Garantie, Emballage Veuillez lire attentivement les consignes suivantes avant la mise en service. • Na het uitpakken het apparaat op transportschade en volledigheid controleren! Deze bevatten belangrijke informatie voor uw veiligheid en het gebruik van het Bij schade of een onvolledige levering a.u.b. Wir räumen dem Käufer nach seiner Wahl zusätzlich zu den ihm gegen den Verkäufer ausstehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen einen Anspruch nach Maßgabe der nachfolgenden Garantieverpflichtung ein: I. Чистка • Выключите прибор и выдерните шнур питания из розетки! •. Tähelepanu! Käesolev seade on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks •. Ierîces atveres nedrîkst Uzmanîbu! Ierîce paredzçta vienîgi sadzîves lietoðanai un nav paredzçta lietoðanai bût aizsegtas! rûpnieciskiem mçríiem. Si cette protection fonctionne, nipošto u industrijske svrhe

Комментарии

популярная бытовая техника